Welkom bij - SiCorp

If you can dream it, you can achieve it!IMPACT, You have it in your own hands,time for real choices!

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Over SiCorp
De strategie van SiCorp is eigenlijk het geheim van de Smit! Maar als je niet deelt kan je ook niet vermenigvuldigen.

SiCorp bedenkt en ontwikkelt platformen om vraag en aanbod in de markt dicht bij elkaar te laten komen. De strategie van SiCorp is er op gericht dat deze platformen voldoen aan de kernwaarden van de onderneming: Transparant, Eerlijk, Duurzaam en Efficiënt.
SiCorp bouwt samen met anderen aan de wereld van morgen. Groeien in samenwerking met een netwerk aan leveranciers, partners en klanten. SiCorp denkt daarbij out of the box en zonder (land)grenzen.

-0-0-0-

SiCorp's strategy is actually the secret of the Smit! But if you don't share, you can't multiply.

SiCorp invents and develops platforms to bring supply and demand close to each other in the market. SiCorp's strategy is aimed at ensuring that these platforms meet the core values ​​of the company: Transparent, Fair, Sustainable and Efficient.
SiCorp is building the world of tomorrow together with others. Grow in collaboration with a network of suppliers, partners and customers. SiCorp thinks out of the box and without (land) boundaries.


Onder SiCorp vallen de volgende handelsnamen / SiCorp trades under the following trademarks:

Onderzoek | Research
SiCorp Research
Uiteenlopende projectmatige onderzoeken in publieke en private sector. / Various project-based investigations in the public and private sectors.

Mobiliteit | Mobility
LeaseZonderFratsen.nl (alleen in Nederland / only in The Netherlands)

Mobiliteits oplossingen voor zelfstandigen en bedrijven in de Europese Unie. Het leveren van maatwerk op het gebied van Lease, financiering, wagenparkbeheer, mobiliteitsbeheer, advies en onderzoek.

EFR is uw adres voor Lease, Finance en Management van personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens, schepen, interne transport middelen en equipment.
Het maatschappelijk doel van EFR is om duurzame middelen in te zetten op basis van beschikbare en betaalbare technologieën, waarbij efficiency en de ecofootprint een belangrijke rol speelt.
Duurzame mobiliteit en kostenbesparing, op korte- en/of lange termijn.

-0-0-0-

Mobility solutions for the self-employed and companies in the European Union. Delivering customized solutions in the field of Leasing, financing, fleet management, mobility management, advice and research.

EFR is your address for Lease, Finance and Management of passenger cars, vans, trucks, ships, internal transport resources and equipment.
The social purpose of EFR is to use sustainable resources based on available and affordable technologies, where efficiency and the ecofoot print play an important role.
Sustainable mobility and cost savings, in the short and / or long term.

Media, fotografie en meer | Media, photography and more
Het begon als een hobby...met kunstzinnige en creatieve uitingen. Door groeiende belangstelling van bedrijven en particulieren is martsmit.com een handelsmerk geworden van media en fotografie producties.

It started as a hobby ... with artistic and creative expressions. Due to growing interest from companies and people, martsmit.com has become a trademark of media and photography productions.

het verhaal achter
het logo van SiCorp
Een eenhoorn is een mythisch dier dat sinds de Oudheid wordt beschreven. In de Europese volkscultuur werd de eenhoorn vaak afgebeeld als een wit paard met een lange hoorn en gekloofde hoeven. In de Middeleeuwen en Renaissance werd het gewoonlijk gekarakteriseerd als een zeer wild dier uit de bossen, dat symbool stond voor zuiverheid en genade, dat alleen kon worden gevangen door een maagd. De hoorn zou vergiftigd water kunnen zuiveren en ziekten kunnen genezen. In de heraldiek staat de eenhoorn voor strijdlust en dapperheid.

De Unicorn past bij de strategie van SiCorp: Transparant, Eerlijk, Duurzaam en Efficiënt.
The SiCorp Logo

the story behind
the SiCorp logo
A unicorn is a mythical animal that has been described since ancient times. In the European folk culture the unicorn was often depicted as a white horse with a long horn and cleaved hooves. In the Middle Ages and Renaissance, it was usually characterized as a very wild animal from the forests that symbolized purity and grace that could only be captured by a virgin. The horn could purify poisoned water and cure diseases. In heraldry, the unicorn stands for fighting spirit and bravery.The Unicorn fits in with SiCorp's strategy: Transparent, Fair, Sustainable and Efficient.Het verhaal van
-
The Story of
(for English please scroll down)
SiCorp is opgericht in 2012
door Mart Smit


2005
In 2005 werkte ik naast mijn baan in de automotive
als freelance sales & marketing specialist

2009
Door de economische recessie in 2009 zag ik dat de behoefte in mobiliteit veranderde

2014
In 2014 besloot ik het roer compleet om te gooien
als gevolg van de strubbelingen in de automotive door de economische recessie

2014 / 2015
Op basis van eigen marktonderzoek bedacht ik een concept en dit was de start van
LEFIKO automotive professionals.
Een totaal aanbieder en intermediair op het gebied van LEase, FInanciering en KOop van personenauto's en bedrijfswagens
De doelgroep was het MKB, maar ook Multi Nationals werden klant bij LEFIKO

In mijn zoektocht naar een geautomatiseerd systeem om lease offertes van leasemaatschappijen te kunnen vergelijken,
kwam ik in contact met De Leaseveiling®. Vanaf 2014 is LEFIKO partner van De Leaseveiling®.

2016
Door het ontstaan van een Internationale ambitie werd besloten om de bedrijfsvoering
van LEFIKO aan te passen aan de behoefte van (potentiële) klanten
In 2016 is de bedrijfsnaam gewijzigd in SiCorp, een afkorting van Smit International Corporation
Eco Fleet Result werd de nieuwe handelsnaam

Freelance sales en marketing activiteiten worden uitgedund, waarbij enkel aan projectmatige onderzoeken zal worden gewerkt.
De werkzaamheden worden onder SiCorp Research uitgevoerd.

2017
In 2017 start SiCorp twee nieuwe labels
Door persoonlijke omstandigheden had ik met mijn bedrijf een valse start gemaakt.
Het gevaar voor iedere ondernemer, het kwijtraken van de focus op het ondernemen

Daarom zocht ik naar de mogelijkheden en marktkansen bij kleine zelfstandigen, ZZP'ers en kleine organsaties.
LeaseZonderFratsen.nl en PrivéLeaseZonderFratsen.nl werden de nieuwe handelsnamen specifiek voor de Nederlandse markt.

2018
In de zomer van 2018 kwam ik bij toeval in aanraking met Warner Bros
voor een figuratie rol in de Nederlandse televisie serie Flikken Rotterdam
Door het figureren besloot ik puur voor ontspanning en hobby meer creatief bezig te zijn.
En ik pakte ook mijn fotografie weer op, waar ik jarenlang niets tot weinig mee had gedaan.

2019
De persoonlijke omstandigheden zijn in 2019 niet veel veranderd.
Een verhuizing naar een nieuwe woning in Rotterdam, de stad waar mijn hart ligt, geeft rust.
Het is een flinke en pittige klus om de focus terug te krijgen,
maar met dank aan gunning en steun vanuit mijn netwerk (klanten, businesspartners en vrienden) gaat dat zeker lukken.

De creatieve bezigheden zijn geweldig.
En onverwachts kreeg ik steeds meer vraag voor fotoshoots, creatief design & ontwikkeling en acteer werk.
Dit werd een serieuze creatieve start onder mijn eigen naam.
martsmit.com werd een handelsnaam.

2020
PrivéLeaseZonderFratsen.nl en LeaseZonderFratsen.nl stoppen in 2020
De focus wordt volledig gelegd op de zakelijke markt, met Eco Fleet Result.

martsmit.com™ zal in 2020 actief in bedrijf gaan.

-0-0-0-

SiCorp was established in 2012
by Mart Smit

2005
In 2005 I worked alongside my job in the automotive industry
as a freelance sales & marketing specialist

2009
Due to the economic recession in 2009, I saw that the need for mobility changed

2014
In 2014 I decided to completely change course
as a result of the problems in the automotive sector due to the economic recession

2014/2015
Based on my own market research I came up with a concept and this was the start of
LEFIKO automotive professionals.
A total provider and intermediary in  lease, financing and sales of passenger cars and commercial vehicles
The target group was SMEs, but Multi Nationals also became customers of LEFIKO.

In my search for an automated system to compare lease qoutes from leasing companies,
I came in contact with "De Leaseveiling®" (The Lease Auction). From 2014, LEFIKO has been a partner of "De Leaseveiling®".

2016
Due to an international ambition it was decided to run the business
from LEFIKO to the needs of (potential) customers
In 2016 the company name was changed to SiCorp, an abbreviation of Smit International Corporation
Eco Fleet Result became the new trademark.

Freelance sales and marketing activities were thinned out. Only project-based scientific research was continued.
These activities are continued under the trademark SiCorp.

2017
SiCorp will launch two new trade marks in 2017
Due to personal circumstances I had made a false start with my company.
The danger for every entrepreneur, the loss of focus on entrepreneurship.

That is why I looked for market opportunities for self-employed people without employees and small organizations.
LeaseZonderFratsen.nl and PrivéLeaseZonderFratsen.nl became the new trademarks specifically for the Dutch market.

2018
In the summer of 2018 I accidentally came into contact with Warner Bros.
As an extra I got a role in the Dutch television series Flikken Rotterdam
By playing as an extra, I decided to be more creative purely for relaxation and hobby.
And I also resumed my photography hobby, which I had done little with for years.

2019
Personal circumstances have not changed much in 2019.
Moving to a new home in Rotterdam, the city where my heart is, gives peace.
It is a tough job to get the focus back,
but thanks to support from my network (customers, business partners and friends) that will certainly succeed.

The creative activities are great.
And unexpectedly I got more and more demand for photo shoots, creative design & development and acting work.
This was a serious creative start under my own name.
martsmit.com became a trade name.

2020
PrivéLeaseZonderFratsen.nl and LeaseZonderFratsen.nl will stop in 2020 (Dutch trademarks)
The focus is entirely on the business market, with Eco Fleet Result.

martsmit.com ™  will be actively operating in 2020.SiCorp Netherlands © 2012-2019 All Rights Reserved
SiCorp Netherlands
Urban office
eco fleet result
Seinhuiswachter 20
NL-3034 KH Rotterdam
The Netherlands
E]          info@sicorp.nl
T]         +31 (0)10 351 0025
KvK      
55906982 Rotterdam
Disclaimer | Privacy & Cookies           
SiteLock
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu